Ba trăm năm trước người Việt đã giải quyết vấn đề hậu chiến như thế nào
Tác giả: Daniel Nguyen
Người gửi: Daniel Nguyen
Phát hành: 30-4-2022
Số trang: 9
Giới thiệu: “Năm mươi năm rồi nước mực vẫn chưa khô”, đây có lẽ là chỉ non 50 năm lịch sử phân tranh của hai nhà Trịnh - Nguyễn chăng? Có lẽ tiền nhân khi viết câu này vẫn chưa hình dung được, 300 năm sau, người Việt lại có thêm một giai đoạn phân tranh nữa mà suốt “50 năm” vẫn chưa nguôi ngoai dù đã bặt tiếng súng