Lịch sử là một cuộc triển lãm mà tranh gốc thì hiếm còn bản sao lại rất nhiều.
Alexis de Tocqueville - nhà xã hội học Pháp TK19