Cách hữu hiệu nhất để triệt hạ người ta là phủ nhận và xóa sổ nhận thức về lịch sử của chính họ
George Orwell - nhà văn Anh
Danh sách các nhân vật lịch sử trong thư viện. Click vào tên từng người để coi các tác phẩm viết về họ: