Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu
Phát hành: 1925
Tác giả: Cao Xuân Dục
Dịch giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
Người gửi: Ẩn danh
Số trang: 224
Giới thiệu: Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu là một bộ sử trích các phần quan yếu của bộ Quốc Triều Chánh Biên hay Đại nam Thực Lục Chính Biên của Quốc sử Quán triều Nguyễn. Sử chép bằng chữ Hán theo lối biên niên từ đời Gia Long trở về sau. Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu trên được Bộ Học vâng chỉ dụ vua Khải Định vào năm thứ 9 (1924) thực hiện và dịch ra chữ quốc ngữ, để ấn hành ban cấp cho các trường học với nhan đề chữ quốc ngữ: "Sử Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu".
ĐỌC VÀ TẢI VỀ