Những đặc trưng tiêu biểu của nhà nước Pháp quyền Việt Nam thời Trung Đại
Tác giả: Hien Nguyen
Người gửi: Hien Nguyen
Phát hành: 2020
Số trang: 47
Giới thiệu: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc gần hai nghìn năm, thể chế chính trị Việt Nam mang đặc trưng của thể chế quân chủ phong kiến tập quyền. Trải qua các triều đại, tính chất quân chủ ngày càng được tăng cường[..]Tuy nhiên, trong thể chế chính trị quân chủ cũng có nhiều quy định hạn chế quyền lực của vua...