Phủ biên tạp lục
Tác giả: Lê Quý Đôn
Dịch giả: Viện Sử Học
Người gửi: Ẩn danh
Phát hành: 1976
Số trang: 445
Giới thiệu: Phủ biên tạp lục (chép lẫn lộn về chính trị cõi biên thùy), gồm 6 quyển, làm khi tác giả được cử làm Hiệp trấn Tham tán quân cơ ở phủ Thuận Hóa (1776). Trong sách biên chép khá tường tận xã hội xứ Đàng Trong (nhất là xứ Thuận Hóa và xứ Quảng Nam) ở thế kỷ 18.