Lịch sử là một cuộc triển lãm mà tranh gốc thì hiếm còn bản sao lại rất nhiều.
Alexis de Tocqueville - nhà xã hội học Pháp TK19
Danh sách các sự kiện lịch sử được viết đến trong các tác phẩm: