Việt Minh giành chính quyền tháng 8 - 1945

Là sự kiện còn được sử chính thống trong nước vào thời điểm hiện tại gọi là cuộc Cách mạng tháng Tám hay cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, dành để chỉ việc Việt Nam độc lập đồng minh Hội (hay Việt Minh) do Hồ Chí Minh lãnh đạo tranh thủ chớp thời cơ giành được chính quyền, dẫn đến việc vua Bảo Đại thoái vị và chính phủ Đế quốc Việt Nam của thủ tướng Trần Trọng Kim phải bàn giao quyền lực.

Việt Minh từng nhận được sự trợ giúp, huấn luyện của Hoa Kỳ trước đó

Kết quả là ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chính Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình

Không có tác phẩm nào về sự kiện Việt Minh giành chính quyền tháng 8 - 1945.

Không tìm thấy...