Nguyên-tắc hỏi-ngã: Chánh-tả thông-lệ
Tác giả: Trần Văn Khải
Người gửi: Hoan Lê
Phát hành: 1950
Số trang: 85
Giới thiệu: ...tiếng Việt-Nam có cái nhạc-điệu âm-hưởng đặc-biệt, ít có tiếng nước nào bằng. Nhờ những quan-sát về âm-hưởng trong tiếng Việt mà trước kia đã nảy ra luật "Bổng-Trầm và Thanh-Trọc". Nay khi khảo-cứu về cách phát-âm của Việt-ngữ lại phát-kiến luật "Âm-cản và Âm-thông". Cả hai đều giúp vào sự quy-định thể-lệ chánh-tả Việt-ngữ...