Tăng Tuyết Minh
Tác giả: Hoàng Tranh
Người gửi: Hoan Lê
Phát hành: 2001
Nguồn: Tạp chí Dọc ngang Đông Nam Á, Nam Ninh.
Số trang: 29