Tóm Tắt: Nhà Trần (1225 – 1400)
Người gửi: Ẩn danh
Thời lượng: 34 phút 14 giây
Nguồn: Sử Lược - Tóm tắt lịch sử (Youtube channel)
Giới thiệu: Nhà Trần bắt đầu vào năm 1225, khi Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho chồng. Kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế, nhà trần làm vua 175 năm, truyền ngôi được 12 đời, công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị luật lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra. Lại 3 lần chống với nhà Nguyên giữ được giang sơn, lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi...