Tác giả tài năng biết định nghĩa thực tại còn tác giả tầm thường thì chỉ diễn tả lại nó. Ngòi bút tài năng biến tình tiết thành chân lý trong khi ngòi bút tầm thường lại hay làm điều ngược lại.
Edward Albee
Đang duyệt Không có
Click vào tên từng người để xem các tác phẩm của họ trong thư viện Việt Sử.