Tăng Tuyết Minh - Đang duyệt!
Phát hành: 2001
Tác giả: Hoàng Tranh
Người gửi: Hoan Lê
Số trang: 29
Nguồn: Tạp chí Dọc ngang Đông Nam Á, Nam Ninh.
Giới thiệu:
ĐỌC VÀ TẢI VỀ